Regulamin konferencji   csm/conf 2024    Jedyny.

 1. Organizatorem konferencji jest Misja Chrześcijańska Służba Muzyczna CSM z siedzibą w Bierach, 43-386 Biery ul. Sportowa 285.
 2. Miejscem wydarzenia jest Centrum E10 w Warszawie, 03-219 Warszawa ul. Elektronowa 10.
 3. Konferencja odbędzie się 15 czerwca w godzinach od 10:00 do 22:00. Dokładny plan konferencji zostanie opublikowany na stronie csm.edu.pl do końca maja 2024.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest poprawna rejestracja na stronie www.csm.edu.pl, wniesienie ofiary za uczestnictwo w konferencji oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku.
 5. CSMconf. to wydarzenie o charakterze religijnym i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171).
 6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania poleceń Organizatora w dniu konferencji oraz zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników konferencji. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez niego w czasie konferencji w stosunku do innych uczestników oraz za szkody wyrządzone mieniu Organizatora.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do noszenia identyfikatora przez cały czas trwania konferencji.
 8. Udział osób małoletnich poniżej 16 roku życia możliwy jest w towarzystwie osoby dorosłej, sprawującej nad nim pieczę lub na podstawie pisemnej zgody rodzica / prawnego opiekuna. Uczestnictwo dzieci w warsztatach uwielbienia możliwe jest tylko, gdy uczestnikiem konferencji jest również rodzic / opiekun prawny dziecka.
 9. Dostępnych jest klika rodzajów biletów:
  1. indywidualny 
  2. grupowy – co najmniej 5 osób 
  3. warsztaty dla dzieci, których rodzice biorą udział w Konferencji
 10. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów biletu. W przypadku nieobecności uczestnika bilet można przekazać osobie trzeciej, informując o tym fakcie Organizatora mailowo na adres: biuro@csm.edu.pl, podając: imię, nazwisko i adres email nowego uczestnika.
 11. Uczestnik CSMconf. wyraża zgodę na zapis audio i video społeczności, sesji, warsztatów i wieczoru uwielbienia oraz na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych Misji CSM w nieograniczonym czasie i na wszystkich polach eksploatacji.
 12. Jakiekolwiek używki w czasie i miejscu, gdzie odbywa się konferencja, są surowo zabronione.
 13. Organizator może odmówić wstępu na konferencję osobie, która nie posiada ważnego biletu lub zakłóca porządek publiczny i nie stosuje się do zaleceń Organizatora.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników w miejscu odbywania się konferencji.
 15. W sytuacjach, których nie przewiduje się w postanowieniach niniejszego Regulaminu osobą rozstrzygającą ewentualne kwestie sporne jest Organizator.